Hlavní menu
Aktuálně
Historie obce
Současnost obce
Rozvoj obce
Obecní úřad
Fotogalerie
Lékaři, zdraví
Webkamera
Webkamera rozhledna
Geoportál obce
- - - - - - -
Mikroregion Hlinecko
Admin
Úřední deska
UDK
Zelené srdce Česka
Rozhledna
Informace GDPR
- - - - - - -
Dotace EU
Klanicový vlek
Aktuálně arrow Informace GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Čtvrtek, 24 květen 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Vojtěchov

Kontakty na správce najdete ZDE. http://www.obecvojtechov.cz, mail:  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel.: +420 469 311 250, +420 724 179 936, datová schránka: tara5np

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědnza veškerá zpracování Vašich osobních údajů rámci některéagendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč svašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřencpro ochranu osobních údajů Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel. +420 608 980 091

čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných rámci některé agendy v obci, a tozejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spoludoporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostía dodržuje důvěrnost i o stížnostech2Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec jezpracovává jako správce), máte právo:

 1. 1)  Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebonepřiměřenýzejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladůZjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 2. 2)  Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 3. 3)  Dále případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřen(čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůlinašemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomutzpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 1. 4)  Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se kjednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE: KZ záznamy zpracování

  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom,že jste nám němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolatSouhlas odvoláte tak, že na adresu ou-vojtechov@raz- dva.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 2. 5)  Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíteidentifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail suznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podáníověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně průkazem totožnosti.

 3. 6)  Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právpodat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajůPředtím je ale vždy vhodné projednat problém spověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zdas Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

  ----

  Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? 

  Obec:

  Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostív  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

  Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

  Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

  Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

  Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

  Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. 

  Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
 
 
© 2021 Obec Vojtěchov